Portföljrådgivning Skuld

Portföljrådgivning SkuldPortföljrådgivningen är till för dig som arbetar aktivt för att få större inflytande över både räntekostnad och ränterisk. Du får tydliga beslutsunderlag med strategiförslag och konsekvensanalyser. Dessa ger dig god framförhållning och möjlighet att fatta snabba beslut på goda grunder.

Portföljrådgivningen baseras på vår metod Aktiv ränteriskhantering. Metoden utgör grunden i vår rådgivning och ger större inflytande över ränterisk och räntekostnad. Risk och förväntad kostnad följs regelbundet upp. Dessutom ger vi dig kunskapen och möjligheten att förändra din ränterisk när du vill i stället för när du måste. Det ger dig en ökad finansiell trygghet.

Regelbunden utvärdering

Vår metod innebär att skuldförvaltaren regelbundet utvärderar nuvarande och framtida ränterisk och kostnad. Det är en självklarhet att löpande se över sin ränterisk eftersom den ofta utgör en av de viktigaste riskerna.

Agera när du vill...

Bra ränteriskhantering förutsätter att du kan fatta beslut om förändringar i skuldportföljens ränterisk - när du själv vill och till kända kostnader. Genom portföljrådgivningen förser vi dig med det underlag som krävs för att kunna fatta aktiva beslut. Givetvis inom ramen för ditt företags finanspolicy.

...med hjälp av ränteswappen

Ränteswappen är en förutsättning för att kunna förändra din ränterisk innan förfall. Instrumentet innebär att du som förvaltare styr andelen rörlig ränta eller räntebindningens förfallostruktur genom aktiva beslut.

Separat hantering av ränterisk och refinansieringsrisk

Det är sällan optimalt att koncentrera ränterisk och refinansieringsrisk till ett och samma tillfälle, vilket alltid är fallet om ränterisken hanteras med fasträntelån. Ränteswappen ger dig möjlighet att hantera dessa risker separat. Det är en viktig förutsättning för en bra och kostnadseffektiv riskhantering.

Tjänsten kostar från 24 000 SEK exklusive moms per år vid skuld i endast en valuta. För varje extra valuta tillkommer en kostnad på 6 000 SEK exklusive moms per år.

Data rörande skuldportföljen samlas in genom en standardiserad Excelbaserad mall.

I tjänsten ingår fyra lättöverskådliga portföljrapporter. Dessa presenteras en gång per år i samband med ett fysiskt möte och tre gånger per år vid telefonmöten. Du får även tillgång till erfarna rådgivare för rådgivning i ränteriskrelaterade frågor.

I rapporten samlas viktig information om skuldportföljen på ett och samma ställe. Diagram och tabeller växlas med analys, uppföljning mot finanspolicy och eventuella rekommendationer. Rapporten följer en enhetlig struktur för att underlätta jämförelser mellan kvartal och levereras både i dokument- och presentationsform.

Rapporten är indelad i följande områden:

  • Kvartalet i korthet.
  • Makroekonomisk uppdatering.
  • Statusbeskrivning av den nuvarande skuldportföljen.
  • Åtgärdsförslag (vid behov).
  • Konsekvensbeskrivning efter förslag (om förslag ges).

Få hjälp att nå din verksamhets specifika mål för ränteriskhanteringen. Våra rådgivare finns till hands för dig som tecknat Nordeas portföljrådgivningstjänst.

Vår rådgivning baseras på mångårig praktisk erfarenhet och omfattande kunskap om finansiella instrument.

 

Stefan Juhlin
Senior riskrådgivare

Direkt: +46 8 614 96 89
Mobil: +46 70 302 91 28
Nordea Markets LinkedIn LinkedIn
Fredrik Nisses
Senior riskrådgivare

Direkt: +46 8 614 80 16
Mobil: +46 70 259 42 57
Nordea Markets LinkedIn LinkedIn
Mats Eriksson
Senior riskrådgivare

Direkt: +46 31 771 61 89
Mobil: +46 76 130 32 75
Nordea Markets LinkedIn LinkedIn
Johanna Sanderi
Analytiker

Direkt: +46 8 614 89 20
Mobil: +46 72 742 31 10
Nordea Markets LinkedIn LinkedIn

Skuldvolymen hos våra kunder varierar, men överstiger oftast 200 miljoner kronor. Gemensamt för våra kunder är att räntekostnader utgör en betydande del av deras kostnader och risk. Även om både risksyn och riktlinjer i finanspolicy kan skilja sig mycket åt, har de valt att öka prognostiserbarhet och förutsägbarhet med hjälp av en aktiv ränteriskhantering.